Obchodní podmínky společnosti Kredia s.r.o.

1Úvodní informace
1.1Tyto smluvní obchodní podmínky jsou nedílnou součástí rámcové smlouvy o půjčce (dále jen „Rámcová smlouva“) uzavírané mezi společností Kredia s.r.o., se sídlem Praha 5, Malá Strana, Újezd 600/1, PSČ 150 00, IČ: 24743607, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170655, jako věřitelem, jehož hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (dále jen „Věřitel“), a osobou, která se zaregistruje na internetových stránkách Věřitele na adrese (dále jen „Internetové stránky“), jako klientem (dále jen „Klient“).
1.2Rámcová smlouva především upravuje uzavírání jednotlivých smluv o půjčce mezi Věřitelem a Klientem, jejich plnění a další vztahy s tím související mezi Věřitelem a Klientem.
1.3Vztahy mezi Klientem a Věřitelem z Rámcové smlouvy a následně uzavíraných smluv o půjčkách se řídí právem České republiky, a to především:
(i)ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zejména pak ustanoveními § 657 a § 658 upravujícími smluvní typ smlouvy o půjčce a § 54a a násl. upravujícími smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku;
(ii)ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru“), a to za předpokladu, že se poskytovaná půjčka splňuje podmínky tohoto zákona; a
(iii)ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“).
2Částka půjčky
2.1Na základě Rámcové smlouvy mohou Věřitel a Klient uzavřít jednotlivé smlouvy o půjčce, kterými Věřitel Klientovi poskytne následující částky ve formě půjček:
(i)1.000,- Kč, v případě první půjčky poskytnuté Věřitelem Klientovi podle této Rámcové smlouvy;
(ii)do výše 2.000,- Kč, v případě, že Klient Věřiteli řádně a včas splatil půjčku podle bodu výše;
(iii)do výše 3.000,- Kč, v případě, že Klient Věřiteli řádně a včas splatil první půjčku;
(iv)do výše 4.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(v)do výše 5.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(vi)do výše 6.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(vii)do výše 7.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(viii)do výše 8.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(ix)do výše 9.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě;
(x)do výše 10.000,- Kč, v případě, že Klient řádně a včas splatil půjčku popsanou v předchozím bodě, přičemž částka 10.000,- Kč je maximální částka poskytovaná Věřitelem pokud Klient požádá o půjčku podle tohoto bodu nebo jakoukoli další půjčku.
2.2Částka půjčky musí vždy představovat celé násobky částky 1.000,- Kč. U jednotlivých půjček si Klient může vždy zvolit období splatnosti dané půjčky, a to 15, 22, resp. 30 dní ode dne poskytnutí příslušné půjčky. Pokud si období splatnosti Klient nezvolí, má se za to, že požádal o půjčku s obdobím splatnosti v délce 15 dnů.
2.3V případě, kdy předchozí půjčka nebyla splacena, může Věřitel poskytnout Klientovi další půjčku, popř. více půjček, pokud předchozí půjčka nedosahuje limitu uvedeného v článku výše a Klient není v prodlení s jejím splacením; součet poskytnutých půjček však nesmí překročit stanovený limit.

Jakákoliv další půjčka podle vyššího limitu může být Klientovi poskytnuta, pokud Věřitel poskytne Klient půjčku v rámci stávajícího limitu v maximální výši, Klient řádně a včas splatí stávající a všechny předchozí půjčky a řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající z příslušných smluv o půjčce a Rámcové smlouvy.
2.4Jednotlivé půjčky na základě Rámcové smlouvy budou Klientovi poskytovány jako neúčelové, bez možnosti přečerpání, nezajištěné a pro jejich poskytnutí Věřitel nevyžaduje pojištění schopnosti Klienta půjčky splácet. Půjčky nejsou poskytovány ve formě odložené platby za zboží nebo službu a nejsou nijak vázány na koupi zboží nebo poskytnutí služby.
2.5Veškeré půjčky budou poskytovány a veškeré platby v souvislosti s Rámcovou smlouvou a jednotlivými smlouvami o půjčce budou placeny výhradně v zákonné měně České republiky.
3Klient, žádost o půjčku, uzavření Rámcové smlouvy
3.1Klient se pro účely potvrzení obsahu uzavřené Rámcové smlouvy zavazuje podepsat oba stejnopisy Rámcové smlouvy a těchto obchodních podmínek doručené mu Věřitelem a jeden podepsaný stejnopis Rámcové smlouvy a těchto obchodních podmínek zaslat na náklady Věřitele zpět na adresu Věřitele uvedenou v článku těchto obchodních podmínek níže nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co mu byly doručeny. Nepodepsání Rámcové smlouvy nebo těchto obchodních podmínek nebo nezaslání jednoho stejnopisu Rámcové smlouvy nebo těchto obchodních podmínek podepsaného Klientem ve stanovené lhůtě zpět Věřiteli nebude mít vliv na obsah Rámcové smlouvy uzavřené způsobem uvedeným výše.
3.2V případě, že Klient má poprvé zájem o poskytnutí půjčky od Věřitele, požádá o půjčku vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách (dále jen „Žádost o první půjčku“), ve kterém uvede zejména své jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu trvalého bydliště a doručovací adresu (pokud jsou různé), číslo mobilního telefonu, svoji e-mailovou adresu, zvolené období splatnosti půjčky, číslo bankovního účtu, na které si přeje zaslat finanční prostředky představující půjčku, dále potvrdí, že se seznámil s příslušnou smluvní dokumentací a že má dostatečné prostředky ke splácení půjčky a dále uvede, zda si přeje, aby mu byly doklady o poskytnuté půjčce a povinnosti půjčku splatit (dále jen „Faktury“) zasílány poštovní zásilkou na vlastní náklady anebo e-mailem (dále souhrnně jen „Registrační údaje“). V Žádosti o první půjčku lze požádat pouze o půjčku ve výši 1.000,- Kč.
(i)návrh Rámcové smlouvy spolu s těmito obchodními podmínkami v listinné podobě ve dvou stejnopisech podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem Věřitele; a současně
(ii)návrh dohody o způsobu řešení majetkových sporů, které mezi Věřitelem a Klientem vzniknou z této Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčkách nebo v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich neplatnost (dále jen „Dohoda“) ve dvou stejnopisech podepsaných osobou oprávněnou jednat jménem Věřitele; a současně
(iii)ověřovací kód a instrukce k potvrzení Žádosti o první půjčku.

Klient potvrdí Žádost o první půjčku uvedením a odesláním ověřovacího kódu způsobem podrobněji specifikovaným v instrukcích od Věřitele.

Klient se pro účely potvrzení obsahu uzavřené Rámcové smlouvy zavazuje podepsat oba stejnopisy Rámcové smlouvy doručené mu Věřitelem a jeden podepsaný stejnopis zaslat na náklady Věřitele zpět na adresu Věřitele uvedenou v článku těchto obchodních podmínek níže nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co mu byly doručeny. Nepodepsání Rámcové smlouvy nebo nezaslání jednoho jejího stejnopisu podepsaného Klientem ve stanovené lhůtě zpět Věřiteli nebude mít vliv na obsah Rámcové smlouvy uzavřené způsobem uvedeným výše.

3.3V případě, že Klient v Registračních údajích uvede, že si přeje, aby mu byly Faktury zasílány poštovní zásilkou na vlastní náklady, bude Věřitel Klientovi účtovat náklady na doručování Faktur v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to v paušální výši uvedené na jeho Internetových stránkách, jinak ve výši odpovídající příslušnému tarifu České pošty, s.p. (dále jen „Poštovné“).

V případě, že Klient uvede, že si přeje, aby mu byly Faktury zasílány e-mailem, nebude Věřitel Klientovi účtovat žádné náklady na doručování Faktur.
3.4V případě, že Klient splní podmínky uvedené v článku výše, může Věřitele požádat o další půjčku, přičemž jakoukoli další žádost o půjčku následující po Žádosti o první půjčku podá Věřiteli následující formou:
(i)vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách; nebo
(ii)odesláním textové zprávy SMS na číslo 90707, přičemž v této textové zprávě Klient uvede požadovanou částku půjčky a období splatnosti ve formátu „XXXXX YY“, kde XXXXX představující požadovanou částku půjčky může být v souladu s těmito obchodními podmínkami číslo 1000 nebo jeho celý násobek až do výše 10000 a YY představující požadované období splatnosti může být v souladu s těmito obchodními podmínkami číslo 15, 22 nebo 30; pokud v textové SMS zprávě chybí údaj o období splatnosti nebo je uveden nesprávně, platí, že Klient požádal o půjčku s obdobím splatnosti 15 dnů; nebo
(iii)telefonicky do servisního centra Věřitele na telefonní lince 800 907 907, Věřitel si však vyhrazuje právo žádost o půjčku podanou telefonicky nepřijmout a odkázat Klienta na výše uvedené způsoby podání žádosti o půjčku.
Klient může požádat Věřitele o další půjčku prostřednictvím SMS pouze z telefonního čísla, které bude uvedeno v jeho Registračních údajích.
3.5Odesláním jakékoli žádosti o půjčku Klient:
(i)potvrzuje, že
  • se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami;
  • souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Věřitelem ve smyslu ustanovení článku těchto obchodních podmínek níže;
  • souhlasí se zasláním návrhu Dohody; a
  • žádá Věřitele, aby Rámcová smlouva a jednotlivé smlouvy o půjčce byly sjednány prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to buď vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách nebo prostřednictvím textových zpráv SMS nebo prostřednictvím telefonických hovorů do servisního centra Věřitele;
(ii)prohlašuje, že:
  • není v prodlení se splacením jakýchkoli závazků vůči jakékoli fyzické nebo právnické osobě;
  • není uveden jako dlužník neplnící své závazky v jakékoli databázi dlužníků umožňující posouzení jejich úvěruschopnosti;
  • není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na schopnost dostát svým závazkům z Rámcové smlouvy nebo z jednotlivých smluv o půjčce;
  • jeho finanční situace umožňuje řádně a včas splatit veškeré závazky z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce, zejména že jeho měsíční příjem dosahuje takové výše, která po odečtení veškerých částek, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí (exekucí) a všech měsíčních splátek jeho ostatních závazků umožňuje řádně a včas splatit jeho závazky z Rámcové smlouvy a z jednotlivých smluv o půjčce;
  • zajistí, aby všechna výše uvedená prohlášení zůstala pravdivá po celou dobu trvání Rámcové smlouvy a jakýchkoli závazků z jednotlivých smluv o půjčce, a
  • souhlasí s tím, že Věřiteli poskytne kdykoli v průběhu trvání Rámcové smlouvy na jeho požádání bezodkladně veškeré informace, které může Věřitel požadovat, aby mohl s vynaložením odborné péče posoudit schopnost Klienta splácet závazky z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce.
3.6Klient prohlašuje, že od okamžiku Žádosti o první půjčku je oprávněným vlastníkem mobilního telefonu a oprávněným uživatelem telefonního čísla a e-mailové adresy, které tvoří součást Registračních údajů, a zavazuje se udržovat toto telefonní číslo a e-mailovou adresu aktivní po celou dobu trvání Rámcové smlouvy.

Klient se dále zavazuje bezodkladně informovat Věřitele o jakýchkoli změnách svých Registračních údajů buď telefonicky na telefonní lince 800 907 907 nebo oznámením provedeným způsobem popsaným v článku těchto obchodních podmínek níže. Klient je oprávněn provést změnu svých Registračních údajů rovněž vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách při podání žádosti o jakoukoli půjčku následující po Žádosti o první půjčku.

Potvrzení Registračních údajů nebo jakýchkoli jejich změn zašle Věřitel Klientovi na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v Registračních údajích. Registrační údaje jsou považovány za změněné okamžikem odeslání potvrzovacího e-mailu Věřitelem Klientovi.
3.7Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost a správnost svých Registračních údajů a v případě, že Klient neposkytne pravdivé údaje a informace, nebo se bude snažit svým jednáním Věřitele poškodit, uhradí v tomto případě veškeré finanční náklady a ztráty, které mu svým jednáním způsobí. Věřitel je oprávněn ověřovat si údaje o telefonním čísle Klienta a o e-mailové adrese kontaktováním telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy uvedených v Registračních údajích.
3.8Klient bere na vědomí, že Věřitel posuzuje schopnost Klienta dostát svým závazkům z Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce, a to na základě informací, které je oprávněn si vyžádat od Klienta, a rovněž nahlížením do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta.

Klient se zavazuje poskytnout Věřiteli na jeho žádost úplné, přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet půjčky na základě Rámcové smlouvy.
3.9Věřitel je oprávněn odmítnout uzavřít s Klientem Rámcovou smlouvu nebo poskytnout jakoukoli půjčku Klientovi.

Věřitel okamžitě a bezplatně vyrozumí Klienta, pokud je důvodem neposkytnutí půjčky výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta a zároveň mu sdělí údaje o použité databázi. O jiných důvodech neposkytnutí půjčky Věřitel není povinen Klienta informovat.
4Uzavření jednotlivých smluv o půjčce
4.1V případě schválení žádosti o jakoukoli půjčku zašle Věřitel Klientovi:
(i)textovou zprávu SMS na telefonní číslo uvedené v Registračních údajích, která bude obsahovat sdělení, že půjčka byla schválena; a současně
(ii)na bankovní účet uvedený v Registračních údajích částku půjčky, přičemž připsáním částky půjčky na tento bankovní účet se považuje půjčka za poskytnutou a příslušná smlouva o půjčce za uzavřenou; a současně
(iii)Fakturu dle volby Klienta provedené v Registračních údajích buď poštovní zásilkou na doručovací adresu uvedenou v Registračních údajích a na náklady Klienta anebo bezplatně na e-mailovou adresu uvedenou v Registračních údajích; současně
(iv)informace o poskytnuté půjčce v souladu s § 54b Občanského zákoníku a § 5 Zákona o spotřebitelském úvěru bezplatně na e-mailovou adresu uvedenou v Registračních údajích.
4.2V případě, že Věřitel neschválí žádost Klienta o jakoukoli půjčku
(i)podanou odesláním textové zprávy SMS, zašle Klientovi textovou zprávu SMS na telefonní číslo uvedené v Registračních údajích, která bude obsahovat sdělení, že půjčka schválena nebyla;
(ii)podanou vyplněním a odesláním elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, Věřitel oznámí tuto informaci Klientovi na své webové stránce v rámci kroků po odeslání tohoto elektronického formuláře; V případě neschválení Žádosti o první půjčku se toto oznámení považuje zároveň za odmítnutí návrhu na uzavření Rámcové smlouvy ze strany Věřitele;
(iii)podanou telefonicky do servisního centra Věřitele, Věřitel oznámí tuto informaci v rámci tohoto telefonického rozhovoru.
5Poplatky, splácení
5.1Věřitel za poskytnutí půjček neúčtuje úrok. Věřitel účtuje Klientovi:
(i)poplatek za zpracování půjčky a za poskytnutí půjčky (dále jen „Poplatek“);
(ii)Poštovné v případě, že Klient uvedl v Registračních údajích, že si přeje, aby mu byly Faktury zasílány poštovní zásilkou na vlastní náklady.
5.2Výše Poplatku, celková částka splatná Klientem Věřiteli a maximální výše RPSN (roční procentní sazby nákladů) v souvislosti s poskytnutou půjčkou v závislosti na částce jistiny poskytnuté půjčky a zvoleném období splatnosti jsou uvedeny v následujících tabulkách:
období splatnosti 15 dnů:
Částka jistiny: Výše Poplatku: Splátka celkem: maximální výše RPSN (roční procentní sazba nákladů)
1000,- Kč 250,- Kč 1250,- Kč 22711%
2000,- Kč 475,- Kč 2475,- Kč 17762%
3000,- Kč 700,- Kč 3700,- Kč 16355%
4000,- Kč 920,- Kč 4920,- Kč 15306%
5000,- Kč 1250,- Kč 6250,- Kč 22711%
6000,- Kč 1500,- Kč 7500,- Kč 22711%
7000,- Kč 1750,- Kč 8750,- Kč 22711%
8000,- Kč 2000,- Kč 10000,- Kč 22711%
9000,- Kč 2250,- Kč 11250,- Kč 22711%
10000,- Kč 2500,- Kč 12500,- Kč 22711%
období splatnosti 22 dnů:
Částka jistiny: Výše Poplatku: Splátka celkem: maximální výše RPSN (roční procentní sazba nákladů)
1000,- Kč 270,- Kč 1270,- Kč 5175%
2000,- Kč 540,- Kč 2540,- Kč 5175%
3000,- Kč 810,- Kč 3810,- Kč 5175%
4000,- Kč 1080,- Kč 5080,- Kč 5175%
5000,- Kč 1350,- Kč 6350,- Kč 5175%
6000,- Kč 1620,- Kč 7620,- Kč 5175%
7000,- Kč 1890,- Kč 8890,- Kč 5175%
8000,- Kč 2160,- Kč 10160,- Kč 5175%
9000,- Kč 2430,- Kč 11430,- Kč 5175%
10000,- Kč 2700,- Kč 12700,- Kč 5175%
období splatnosti 30 dnů:
Částka jistiny: Výše Poplatku: Splátka celkem: maximální výše RPSN (roční procentní sazba nákladů)
1000,- Kč 330,- Kč 1330,- Kč 3113%
2000,- Kč 660,- Kč 2660,- Kč 3113%
3000,- Kč 990,- Kč 3990,- Kč 3113%
4000,- Kč 1320,- Kč 5320,- Kč 3113%
5000,- Kč 1650,- Kč 6650,- Kč 3113%
6000,- Kč 1980,- Kč 7980,- Kč 3113%
7000,- Kč 2310,- Kč 9310,- Kč 3113%
8000,- Kč 2640,- Kč 10640,- Kč 3113%
9000,- Kč 2970,- Kč 11970,- Kč 3113%
10000,- Kč 3300,- Kč 13300,- Kč 3113%
Věřitel je oprávněn na základě svého vlastního uvážení výši Poplatku jednostranně snížit. Výši RPSN (roční procentní sazby nákladů), výši Poplatku a celkovou částku splatnou v souvislosti s půjčkou v závislosti na částce jistiny poskytnuté půjčky a zvoleném období splatnosti si Klient může rovněž ověřit na Internetových stránkách.
5.3Klient je povinen Věřiteli zaplatit Poplatek a Poštovné vždy spolu s částkou poskytnuté půjčky při splatnosti půjčky. Příslušná splátka tedy představuje součet částky poskytnuté půjčky a příslušného Poplatku, jak je uvedena v tabulce výše, a může být navýšena o Poštovné v případě, že Klient uvedl v Registračních údajích, že si přeje, aby mu byly Faktury zasílány poštovní zásilkou na vlastní náklady.
5.4Období splatnosti každé půjčky začíná běžet v den, kdy je půjčka Klientovi poskytnuta ve smyslu článku těchto obchodních podmínek výše a končí 15., 22., resp. 30. den po dni poskytnutí příslušné půjčky podle volby Klienta. Pokud konec zvoleného období splatnosti připadne na den, který není bankovním dnem v České republice, bude půjčka splatná v nejbližší následující bankovní den v České republice.
5.5Klient je oprávněn splatit půjčku spolu s příslušným Poplatkem a Poštovným kdykoli v průběhu zvoleného období splatnosti, a to i ve více splátkách, bez jakýchkoli dodatečných poplatků. Výše příslušného Poplatku a Poštovného se nemění v závislosti na tom, který den v průběhu zvoleného období splatnosti bude půjčka nebo její část splacena.
5.6Věřitel nevede Klientovi v souvislosti s poskytováním půjček žádný platební účet zaznamenávající platební transakce nebo čerpání půjček.
5.7Kromě Poplatku a Poštovného není Klient povinen hradit v souvislosti s uzavřením Rámcové smlouvy a s poskytnutím jednotlivých půjček žádné notářské ani další administrativní poplatky. Tím nejsou dotčena plnění, která může Věřitel po Klientovi požadovat v případě prodlení s platbou některé půjčky ve smyslu článku těchto obchodních podmínek níže.
5.8Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za splacené připsáním příslušné splátky na bankovní účet Věřitele uvedený na Faktuře (není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak), přičemž Klient je vždy povinen uvést variabilní symbol a specifický symbol uvedený na Faktuře. Neobdržení Faktury nezbavuje Klienta povinnosti splatit půjčku, příslušný Poplatek a Poštovné v průběhu zvoleného období splatnosti.
5.9Klient je oprávněn kdykoli v době trvání kterékoli smlouvy o půjčce uzavřené na základě Rámcové smlouvy bezplatně obdržet tabulku umoření obsahující veškeré dlužné částky, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, splácení Poplatku, Poštovného, úhrady úroků z prodlení a veškerých dodatečných nákladů souvisejících s opožděnou platbou, jak jsou uvedeny v článku těchto obchodních podmínek níže. Klient je oprávněn požádat Věřitele o tabulku umoření kterýmkoli ze způsobů uvedeným v článku těchto obchodních podmínek níže. Věřitel odešle Klientovi požadovanou tabulku kterýmkoli ze způsobů uvedeným v článku těchto obchodních podmínek níže bez zbytečného odkladu po doručení žádosti Klienta, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů od tohoto doručení.
6Úrok z prodlení a náklady související s opožděnou platbou
6.1V případě, že některá půjčka nebo její část nebude splacena řádně a včas, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat úhradu zákonného úroku z prodlení z dlužné částky za dobu trvání prodlení s úhradou dlužné částky.

V případě, že některá půjčka nebo její část nebude splacena řádně a včas, bude Klient povinen zaplatit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené jistiny půjčky za každý den prodlení.
6.2Pokud Klient nezaplatí některou dlužnou částku řádně a včas, bude Věřitel oprávněn (nikoliv však povinen) jej upomínat prostřednictvím SMS, telefonicky, e-mailem nebo dopisem (dle uvážení Věřitele doporučeným či obyčejným). Za každou takovouto upomínku může Věřitel následně požadovat na Klientovi zaplacení poplatku ve výši 350,- Kč. Věřitel je oprávněn na základě svého vlastního uvážení výši poplatku za jakoukoli upomínku jednostranně snížit. Věřitel však nebude oprávněn žádat po Klientovi zaplacení tohoto poplatku za více než pět upomínek odeslaných nebo sdělených Klientovi. Kromě výše uvedených poplatků může Věřitel požadovat po Klientovi uhrazení veškerých nákladů účtovaných mu poskytovatelem poštovních služeb na zasílání zásilek.
6.3Věřitel může též předat neuhrazenou pohledávku k vymáhání třetí osobě zmocněné k vymáhání neuhrazených pohledávek Věřitele za Klientem (dále jen „Inkasní společnost“). Inkasní společnost v takovém případě bude oprávněna upomínat Klienta jménem Věřitele. Současně může Věřitel na Inkasní společnost postoupit nárok na zaplacení poplatků za upomínky uvedené výše. V takovém případě bude Klient hradit tyto poplatky přímo Inkasní společnosti.
6.4V případě zasílání upomínek a dalších oznámení souvisejících s vymáháním neuhrazených pohledávek vůči Klientovi jsou Věřitel a Inkasní společnost oprávněni zasílat Klientovi příslušná oznámení a výzvy na doručovací adresu nebo adresu trvalého bydliště uvedenou v Registračních údajích, případně na jakoukoli jinou adresu, na které si Klient v budoucnu u příslušných úřadů zaregistruje trvalý pobyt nebo na které se bude z jakéhokoli důvodu zdržovat.
6.5Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Rámcové smlouvy nebo příslušné smlouvy o půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky včetně nákladů na upomínky, potom na úhradu splatného Poplatku, Poštovného, dále na úhradu splatné jistiny půjčky, následně na úhradu smluvní pokutu a nakonec na úhradu případných dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. V případě, že Klient splácí Věřiteli závazky z více půjček a neprovede-li identifikaci platby podle článku těchto obchodních podmínek výše tak, aby bylo možno určit, z které půjčky závazky splácí, započítává se provedená platba vždy na závazky z nejdříve splatné půjčky způsobem specifikovaným v předchozí větě.
6.6Je-li Klient povinen splácet Věřiteli na základě Rámcové smlouvy nebo příslušné smlouvy o půjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Věřiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na vymáhání dlužné částky včetně nákladů na upomínky, potom na úhradu splatného Poplatku, Poštovného, dále na úhradu splatné jistiny půjčky, následně na úhradu smluvní pokuty a nakonec na úhradu případných dalších částek dlužných Klientem Věřiteli. V případě, že Klient splácí Věřiteli závazky z více půjček a neprovede-li identifikaci platby podle článku těchto obchodních podmínek výše tak, aby bylo možno určit, z které půjčky závazky splácí, započítává se provedená platba vždy na závazky z nejdříve splatné půjčky způsobem specifikovaným v předchozí větě.
6.7Neuhradí-li Klient Věřiteli jakoukoli neuhrazenou pohledávku po splatnosti na základě Rámcové smlouvy nebo příslušné smlouvy o půjčce, je Věřitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků s nimiž spolupracuje.
7Trvání Rámcové smlouvy a smluv o půjčce
7.1Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vypovědět Rámcovou smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pokud je však vypovězena Rámcová smlouva v případě, že nejsou zcela splaceny veškeré závazky smluvních stran z poslední smlouvy o půjčce uzavřené na základě Rámcové smlouvy, zaniká Rámcová smlouva až splacením veškerých těchto závazků.
7.3Příslušná smlouva o půjčce zaniká úplným uhrazením půjčky, příslušného Poplatku, Poštovného a případného úroku z prodlení a nákladů souvisejících s opožděnou platbou ve smyslu článku výše.
7.4Klient má právo odstoupit od kterékoli smlouvy o půjčce bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o půjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace podle § 5 a § 6 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru, nastal-li tento den po dni uzavření smlouvy o půjčce. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli nejpozději v poslední den lhůty.
7.5Klient nemá právo na odstoupení od smlouvy o půjčce, jestliže Věřitel poskytl půjčku Klientovi na jeho žádost a Klient ji již před výkonem svého práva na odstoupení Věřiteli spolu s příslušným Poplatkem a případným úrokem z prodlení a náklady souvisejícími s opožděnou platbou ve smyslu článku 6 těchto obchodních podmínek výše splatil, v důsledku čehož půjčka zanikla ve smyslu článku výše.
7.6Klient vykoná své právo na odstoupení tím, že zašle Věřiteli písemné oznámení o odstoupení na adresu: „Kredia s.r.o., Újezd 600/1, 150 00 Praha 5 - Malá Strana“. Odstoupení od smlouvy o půjčce je účinné vůči Věřiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Věřiteli.

Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést alespoň:
(i)své jméno a datum narození;
(ii)informaci, že odstupuje od smlouvy o půjčce;
(iii)datum oznámení o odstoupení; a
(iv)svůj podpis.
7.7V případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o půjčce je Klient povinen Věřiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Věřitelem na bankovní účet Věřitele, který mu Věřitel sdělí, jinak na bankovní účet, ze kterého mu byla půjčka poskytnuta, a to do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení Věřiteli, přičemž Klient je vždy povinen uvést variabilní symbol a specifický uvedený na Faktuře, případně si variabilní a specifický symbol vyžádat způsobem popsaným v článku výše.
8Ochrana osobních údajů
8.1Uzavřením Rámcové smlouvy, popřípadě jakékoli smlouvy o půjčce, dává Klient Věřiteli souhlas ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, ke zpracování jeho následujících osobních údajů, které budou Klientem Věřiteli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Rámcové smlouvy nebo jakékoli smlouvy o půjčce (dále jen „Osobní údaje“):
(i)Registrační údaje;
(ii)údaje o tom, zda mezi Klientem a Věřitelem došlo k uzavření Rámcové smlouvy a jakékoli následné smlouvy o půjčce;
(iii)osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Věřiteli;
(iv)osobní údaje o zajištění závazků Klienta vůči Věřiteli vyplývajících z Rámcové smlouvy nebo smluv o půjčce;
(v)jakékoli další údaje, které Klient poskytl nebo poskytne Věřiteli za účelem posouzení schopnosti Klienta splácet půjčky na základě Rámcové smlouvy, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, případně které Věřitel získal nebo získá v souvislosti s plněním, popř. neplněním závazků Klienta z Rámcové smlouvy a jakékoli smlouvy o půjčce.
8.2Souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých Věřiteli je udělen jak k účelům jednání o uzavření Rámcové smlouvy a navazujících smluv o půjčce, za účelem poskytnutí půjček a úkonům souvisejícím, tak za účelem posuzování úvěruschopnosti Klienta, za účelem realizace postupu při vymáhání dlužných částek a dalších postupů s tím spojených a za účelem šíření obchodních sdělení a nabídek služeb. Souhlas klienta zahrnuje zpracování Osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Věřitelem.
8.3Klient uzavřením Rámcové smlouvy, popřípadě jakékoli smlouvy o půjčce, dává souhlas Věřiteli k předání svých osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s Věřitelem při realizaci Rámcové smlouvy navazujících smluv o půjčce a při vymáhání plnění z těchto smluv, zejména pak Inkasní společnosti a dalším osobám tvořícím s Věřitelem koncern.
8.4Klient současně dává souhlas:
(i)Věřiteli k předání jeho Osobních údajů subjektům provozujícím databáze umožňující posouzení úvěruschopnosti osob (dále jen „Databáze“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v příslušné Databázi;
(ii)k tomu, aby provozovatelé Databází zpřístupnili Osobní informace Klienta všem oprávněným uživatelům příslušné Databáze, kteří k tomu budou mít odpovídající souhlas nebo k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem, a aby všichni oprávnění uživatelé příslušných Databází Osobní údaje Klienta dále použili, a to případně s dalšími osobními údaji Klienta, které oprávněně zpracovávají; a
(iii)aby provozovatelé Databází zpřístupnili Věřiteli veškeré osobní údaje Klienta, u kterých bude k takovému zpřístupnění existovat odpovídající souhlas Klienta nebo u kterých k tomu provozovatelé Databází budou oprávněni v souladu se zákonem.
8.5Klient dále souhlasí, aby Osobní údaje byly použity pro:
(i)vytvoření souboru informací v rámci Databází, vypovídajících o schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta;
(ii)vzájemné informování oprávněných uživatelů Databází o schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta; a
(iii)posouzení schopnosti Klienta splácet své závazky, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta ze strany oprávněných uživatelů Databází.
8.6Klient uděluje souhlas se zpracování jeho Osobních údajů na dobu trvání Rámcové smlouvy a na dobu dalších 4 let po zániku Rámcové smlouvy podle článku 7 těchto obchodních podmínek výše, případně po zániku veškerých závazků Klienta vůči Věřiteli vzniklých z jakéhokoli titulu.
8.7Klient má právo souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů kdykoli odvolat. Klient má právo přístupu k jeho osobním údajům poskytnutým Věřiteli, jakož i právo na jejich opravu. V případě, že zpracování Osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromí Klienta nebo v rozporu se zákonem, může Klient požádat Věřitele či zpracovatele o vysvětlení nebo žádat, aby takový stav byl odstraněn. Klient má též právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
9Řešení sporů
9.1Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčkách nebo v souvislosti s těmito smlouvami (včetně sporů o jejich neplatnost), budou řešeny obecnými soudy v případě, že smluvní strany neuzavřou ohledně řešení těchto sporů písemnou Dohodu o způsobu řešení majetkových sporů, jejíž návrh je umístěn na Internetových stránkách.
9.2Bez ohledu na ujednání v článku těchto obchodních podmínek výše, je k rozhodování sporů z této Rámcové smlouvy a jakýchkoli navazujících smluv o půjče příslušný též finanční arbitr podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, v platném znění.
10Další ustanovení
10.1Věřitel neodpovídá za jakoukoli ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která může být způsobena technickými závadami nebo chybami v softwaru, operačních systémech, sítích, telekomunikačních systémech (včetně telefonů, faxových strojů a podobného zařízení), nedostatkem přenosu nebo přerušením takových systémů, výpadky elektrického proudu, poruchami a přerušeními u zařízení a hardwaru, ať již takové zařízení nebo hardware vlastní nebo používá Věřitel nebo třetí osoby.
10.2Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv stran, např. plnění Rámcové smlouvy nebo kterékoli smlouvy o půjčce je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Rámcové smlouvy nebo kterékoli smlouvy o půjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.
10.3Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva a závazky vyplývající ze Rámcové smlouvy a navazujících smluv o půjčce či jejich část na kteroukoli třetí osobu.
10.4Není-li v těchto obchodních podmínkách v konkrétním případě uvedeno jinak, veškerá zasílaná oznámení v souvislosti s Rámcovou smlouvou a navazujícími smlouvami o půjčce musí být písemná, v českém jazyce a zaslána:
(i)v případě Věřitele poskytovatelem poštovních služeb na adresu: Kredia s.r.o., Újezd 600/1, 150 00 Praha 5 - Malá Strana, nebo e-mailem na adresu: , případně na jinou adresu, kterou Věřitel Klientovi v souladu s tímto článkem předem oznámí;
(ii)v případě Klienta poskytovatelem poštovních služeb na doručovací adresu nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Registračních údajích.
10.5Veškerá telefonická komunikace mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti s Rámcovou smlouvou nebo jednotlivými smlouvami o půjčce bude vedena v českém jazyce.
10.6Dozorový orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Věřitele z Rámcové smlouvy a z navazujících smluv o půjčce je Česká obchodní inspekce ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
10.7Tyto obchodní podmínky mohou být Věřitelem kdykoliv jednostranně změněny formou oznámení na Internetových stránkách učiněného nejméně 10 dnů před navrhovaným datem účinnosti změny obchodních podmínek. Věřitel je vázán obchodními podmínkami od okamžiku jejich účinnosti až do okamžiku účinnosti jejich změny. Pokud Klient odešle Žádost o první půjčku v době účinnosti těchto obchodních podmínek a Věřitel v důsledku toho uzavře s Klientem Rámcovou smlouvu, bude se Rámcová smlouva a jednotlivé smlouvy o půjčce řídit těmito obchodními podmínkami.

Pokud v průběhu trvání Rámcové smlouvy dojde ke změně obchodních podmínek, zašle Věřitel Klientovi oznámení o změně obchodních podmínek spolu se zněním nových obchodních podmínek některým ze způsobů uvedeným v článku těchto obchodních podmínek výše s tím, že pokud Klient neodmítne tyto nové obchodní podmínky ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení oznámením ve smyslu článku těchto obchodních podmínek výše, budou se veškeré vztahy mezi stranami na základě Rámcové smlouvy a jednotlivých smluv o půjčce řídit novými obchodními podmínkami od 16. dne po jejich doručení Klientovi.
10.8Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 26. června 2012.

Přečtěte si také Dohodu o způsobu řešení majetkových sporů a Vysvětlení následků uzavření Dohody o způsobu řešení majetkových sporů.