Dohoda o způsobu řešení majetkových sporů

 1. V případě, že mezi Věřitelem a Klientem vznikne jakýkoli majetkový spor z rámcové smlouvy o půjčce uzavírané mezi společností Kredia s.r.o., se sídlem Praha 5, Malá Strana, Újezd 600/1, PSČ 150 00, IČ: 24743607, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170655 (dále jen „Věřitel“) a jeho zákazníkem (dále jen „Klient“) a z jednotlivých smluv o půjčkách nebo v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich neplatnost, a to zejména ohledně nároku na splacení poskytnutých půjček, souvisejících poplatků a nákladů, jakož i veškerého příslušenství a smluvních pokut a nároků na vydání bezdůvodného obohacení (dále jen „Majetkové spory“ a každý jednotlivě též „Majetkový spor“), zavazují se Věřitel a Klient každý takovýto Majetkový spor řešit především dohodou. Pokud se takový Majetkový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k obecnému soudu, nebo k rozhodci. Klient je rovněž oprávněn se obrátit na finančního arbitra.
 2. Smluvní strany berou na vědomí, že je na rozhodnutí žalobce, zda se se svým nárokem obrátí na obecný soud, na rozhodce nebo, v případě Klienta, na finančního arbitra. V případě, že je řízení o žalobě zahájeno před jednou z výše uvedených institucí, jsou si smluvní strany vědomy toho, že případ nebude projednáván před zbylými dvěma institucemi.
 3. V případě soudního řízení bude žaloba projednána a rozhodnuta soudem podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě projednávání Majetkového sporu před finančním arbitrem se bude postupovat podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
 4. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem (nejde o řízení před stálým rozhodčím soudem) panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem zapsaným pod ev. č. 8780 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem Mgr. Andrejem Gundelem, advokátem zapsaným pod ev. č. 13380 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, paní Mgr. Lucií Jamborovou, advokátkou zapsanou pod ev. č. 12715 u České advokátní komory, a v případě, že se tato z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem Mgr. Martinem Dvořákem, advokátem zapsaným pod ev. č. 12308 u České advokátní komory, a v případě, že se tento z jakýchkoli důvodů rozhodcem nestane, panem JUDr. Markem Ivičičem, advokátem zapsaným pod ev. č. 11926 u České advokátní komory, a to za podmínek stanovených zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozhodčím řízení“), a touto Dohodou o způsobu řešení majetkových sporů (dále jen „Dohoda“).
 5. Rozhodčí řízení se zahajuje na písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Příkop 8, Brno, PSČ: 604 39. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz.
 6. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, případně se souhlasem rozhodce a účastníků i jinde. Účastníci se dohodli, že rozhodčí řízení bude vedeno v ústní formě. Rozhodce však nemusí nařídit ústní jednání v případě, kdy mezi účastníky nejsou sporné skutečnosti, které jsou významné pro rozhodnutí. Ústní jednání však může být nařízeno vždy, pokud o to účastník požádá nebo to rozhodce považuje za vhodné.
 7. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání návrhu a činí 1.000,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši.
 8. Rozhodce je povinen poskytnout účastníkům rovné podmínky při prosazování a hájení jejich práv. Lhůta k zaujetí stanoviska k podané žalobě nemůže být kratší než 30 dnů. Rozhodce se při rozhodování řídí hmotným právem pro Majetkový spor rozhodným a zejména předpisy na ochranu spotřebitele.
 9. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné, a odměna za zastupování. K nákladům rozhodčího řízení se připočítává DPH v zákonem stanovené výši v případech, kde to stanoví právní předpis. Určení výše odměny za zastupování účastníka advokátem se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Určení výše náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 10. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo. I když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu rozhodce přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části nebo záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na znaleckém posudku nebo na úvaze rozhodce. Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.
 11. Účastníci se dohodli, že veškeré písemnosti včetně rozhodčího nálezu se jim zasílají na poštovní adresu, která je uvedena v této Dohodě nebo která byla rozhodci jiným způsobem prokazatelně sdělena. Písemnosti mohou být zasílány i na jiné známé adresy, kde se účastník zdržuje nebo kde si poštu vyzvedává, a vždy také na adresu uvedenou v informačním systému evidence obyvatel nebo na adresu uvedenou ve veřejně přístupném rejstříku (např. v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku apod.). Písemnost zaslaná na některou z výše uvedených adres se vždy považuje za řádně doručenou, i když se o ní adresát fakticky nedozvěděl. Doručování písemností prostřednictvím opatrovníka, úřední desky soudu nebo jiného veřejně přístupného místa se nepoužije.
 12. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí nález nevydává. Rozhodčí nález nabude právní moci jeho doručením oběma smluvním stranám a je soudně vykonatelný. Vydaný rozhodčí nález může být k návrhu procesně neúspěšného účastníka přezkoumán jiným rozhodcem uvedeným v bodu 4. této Dohody. Tohoto rozhodce určí ten, kdo přezkum rozhodčího nálezu navrhuje – pokud tak ve svém návrhu neučiní, určí jej rozhodce, který vydal rozhodčí nález, jehož přezkum je navrhován. Návrh na přezkum rozhodčího nálezu musí být podán ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodčího nálezu, proti němuž směřuje. Pro toto přezkumné řízení platí body 5. – 12. této Dohody obdobně (zahájení řízení, odměna rozhodce, místo konání řízení, doručování písemností atd.). Soud na návrh kterékoliv účastníka pravomocný rozhodčí nález zruší z důvodů uvedených v Zákoně o rozhodčím řízení.
 13. Klient prohlašuje, že mu byl obsah této Dohody, včetně ujednání o řízení před rozhodcem, náležitě a s dostatečným předstihem před jejím podpisem vysvětleny tak, že byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něj jejím uzavřením mohou nastat, a na důkaz své svobodné a vážné vůle tuto dohodu opatřuje vlastnoručním podpisem.

Přečtěte si také Vysvětlení následků uzavření Dohody o způsobu řešení majetkových sporů.